Dotazy

Jistě máte mnoho otázek spojených s energetickými průkazy budov (PENB), profesí energetického specialisty a užívanou terminologií. Samozřejmě Vám je rádi zodpovíme.
Neváhejte se zeptat na otázky, které Vás zajímají! Na ty nejčastější se pokusíme odpovědět zde, všechny ostatní Vám rádi zodpovíme na uvedeném kontaktním telefonním čísle.

Jaké podklady potřebuji pro zpracování PENB?

 • fotografie vnějšího pláště budovy ze všech světových stran
 • adresa budovy (místo, ulice, číslo popisné a orientační, PSČ)
 • účel, pro který je budova využívána
 • parcelní číslo
 • identifikační údaje vlastníka/stavebníka
 • plán, situace stavby s orientací na světové strany
 • technická zpráva včetně části týkající se vytápění
 • půdorysy jednotlivých podlaží (s rozměry)
 • řezy (průřez budovou s jednotlivými patry)
 • pohledy
 • způsob vytápění a ohřevu teplé vody (použité palivo, výkony zdroje tepla v kW, objem případných zásobníků v litrech)
 • popis vzduchotechnického zařízení nebo rekuperační jednotky, vč. hlavních technických parametrů
 • popis solárních systémů
 • fotografie technických zařízení (kotel, solární systém, klimatizace, atp.)

Technická zpráva, půdorysy, řezy a pohledy musí obsahovat informaci o skladbě podlah, stěn, stropních a střešních konstrukcí, typech oken (svislých a střešních), balkonových a vchodových dveří a jejich zasklení (dvojsklo, trojsklo).

V případě, že dokumentace není vůbec dostupná, je třeba objekt zaměřit.

Kdo musí mít energetický štítek a proč?

Průkaz musí pořídit majitel domu nebo bytu tehdy, pokud jej prodává. U pronájmu bytu začne povinnost platit až od roku 2016. Většina novostaveb už štítek má, týká se to tedy hlavně starších nemovitostí. Smyslem energetických štítků je ukázat, jak by se dalo ušetřit na vytápění a spotřebě energií (elektrice a plynu). Štítek je pouze úřední doklad, jde o dvě stránky A4 (plus další stránky příloh s výpočty), na samotný dům ho lepit nemusíte.

Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek (SVJ) jsou od 1. 1. 2013 povinni:

a) zajistit zpracování průkazu
1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy (např. bytu),
2. při pronájmu budovy,
3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,

b) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících
se koupě budovy nebo ucelené části budovy,
2. možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se
nájmu budovy nebo ucelené části budovy,

c) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
2. nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

d) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních
a reklamních materiálech při
1. prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
2. pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.

Vlastník ucelené části budovy (např. bytu) je od 1. 1. 2013 povinen:

a) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. možnému kupujícímu ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě
jednotky,
2. od 1. ledna 2016 možnému nájemci ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících
se nájmu jednotky,

b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. kupujícímu ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
2. od 1. ledna 2016 nájemci ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

c) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při
1. prodeji ucelené části budovy,
2. od 1. ledna 2016 pronájmu ucelené části budovy.

Jaké změny v legislativě platí od července 2015?

Omezení povinností pro budovy starší roku 1947
„Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, u které nebyla po 1. lednu 1947 provedena větší změna dokončené budovy.“ Větší změna budovy je vysvětlena v následujících odpovědích.

Nová povinnost pro některé rekreační stavby
Nově bude stávající výjimka platit pouze „u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání.“

Nová povinnost pro rozestavěné budovy
Nově bude nutné opatřit PENB i ke kolaudaci rozestavěných budovy, které tuto povinnost neměly při jejich schvalování.

Nová povinnost při výměně kotlů na vytápění a ohřevu teplé vody
Nově bude nutné opatřit PENB nejen při provedení tzv. Větší změny dokončené budovy (viz další odpovědí), ale také při výměně uvedených technologií.

Zvýšení postihů za nesplnění povinností opatřit PENB, případně ho zveřejnit v inzerci
Zvýší se maximální úroveň sankce pro vlastníka (fyz. osobu) budovy za nepořízení průkazu na 100tis Kč. Stejná pokuta může být udělena zprostředkovateli prodeje či pronájmu budovy, za neuvedení klasifikace en. náročnosti v informačních a reklamních materiálech.
(Realitní kanceláře ale nadále nemají povinnost PENB zpracovat, proto pokud Průkaz nedostanou od vlastníka budovy, mají povinnost v inzerci uvádět nejhorší klasifikační stupeň G.)

Větší kontrola zpracovatelů PENB a termínů zpracování
Nově budou vypracované průkazy elektronicky evidovány, což umožní snazší kontrolu a omezí úpravy data pořízení průkazu. Každý průkaz bude mít unikátní číslo, podle kterého bude možné určit jeho zpracovatele.

Jak probíhá zpracování Energetického průkazu?

Zavoláte, napíšete, sdělíte nám základní informace -typ, velikost a umístění stavby, rozsah dostupných podkladů, majitele nemovitosti a účel zpracování Průkazu.

Po krátké přípravě se s Vámi spojíme, domluvíme podrobnosti, (zaměříme stavbu), zpracujeme průkaz

Průkaz Vám předáme osobně, případně pošleme poštou na dobírku. Stálým partnerům zasíláme vypracovaný průkaz s fakturou.

Pokuty za porušení povinnosti předložit energetický štítek

Za porušení výše uvedených povinností nepředložení energetického štítku budovy hrozí fyzické osobě pokuta v maximální výši 50.000,- Kč, fyzické osobě podnikající nebo právnické osobě pak v maximální výši 100.000,- Kč.

Kdy PENB nepotřebuji? Existují nějaké výjimky?

Obecně platí, že PENB potřebujete ve výše uvedených případech. Existuje ale řada výjimek z této povinnosti. Energetický průkaz nepotřebujete pro následující případy:

 • budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou (vnější půdorysná plocha) menší než 50m2
 • stavby pro rodinnou rekreaci
 • budovy určené pro bohoslužby a náboženské účely
 • průmyslové, výrobní a zemědělské objekty se spotřebou do 700GJ za rok

Dále není třeba zpracovávat PENB např. v těchto případech:

 • při prodeji jednoho bytu (obecně jednotky) je nutné předložit Průkaz pro celý dům nebo jej nahradit účty za energie – viz. další odpovědi
 • při převodu nebo pronájmu družstevního bytu – viz. další odpovědi
 • při změně vlastnictví budovy nebo jednotky darováním nebo dědictvím. Zákon stanovuje podmínky pouze při prodeji či pronájmu.

Budovy památkově chráněné nejsou obecně vyjmuty z povinnosti dokládat PENB. V tomto ohledu pro ně platí stejné povinnosti jako pro ostatní stavby. Zákon specifikuje výjimku „jen“ pro dosahování úspor energie - např. při rekonstrukci.

Je možné nahradit PENB účty za energie?

Ano, je to možné, a to v případě, že vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán Průkaz celé budovy (zpravidla Společenstvím vlastníků). Pak je možné Průkaz nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky. V takovém případě není nutné uvádět energetickou náročnost jednotky v inzerci, ale vyúčtování (nebo jejich ověřenou kopii) je nutné předat kupujícímu.

Pokud vlastník vlastní jednotku méně než 3 roky, může nahradit PENB vyúčtováním energií za období, které se vztahuje přímo na něj a nikoliv na předchozího majitele.Tento případ nastává např. v situacích, kdy společenství vlastníků není zatím zákonem nuceno k vypracování Energetického průkazu budovy (menší energeticky vztažná plocha), ale majitel jednotky má povinnost dokládat energetickou náročnost při prodeji (od 1.1.2016 i při pronájmu).

Společenství vlastníků musí poskytnout vlastníkovi jednotky zpracovaný PENB až v době, kdy ze zákona vyplývá povinnost PENB zpracovat pro celý dům (dle jeho velikosti). Při prodeji celé budovy toto pravidlo uplatnit nelze.

Potřebuji samostatný PENB pro bytovou (nebo jinou) jednotku, nebo stačí průkaz pro celý dům?

Je nutný Průkaz pro celou budovu. Obecně platí, že Průkaz zpracovaný pro budovu je také Průkazem pro ucelenou část této budovy, včetně jednotky. Proto platí, že např. při prodeji bytu v bytovém domě je nutné doložit Energetický průkaz celé budovy - zpravidla ve vlastnictví Společenství vlastníků. Pro samostatnou bytovou jednotku není možné průkaz zpracovat.

Potřebuji PENB při převodu a pronájmu družstevního bytu?

Při převodu družstevního podílu se z právního hlediska nejedná o prodej, ale převod členských práv a povinností, čímž nevzniká povinnost dokládat PENB. Stejný postup lze aplikovat u „pronájmu“ družstevní jednotky podílníkem družstva, protože se fakticky jedná o tzv. podnájem.

Celý dům ale časem (dle jeho velikosti) bude podléhat povinnosti PENB pořídit a pak mohou členové družstva tento Průkaz předkládat. Také družstvo jako majitel bude mít od 1.1. 2016 povinnost předkládat PENB i svým členům, pokud užívají jednotky na základě nájemní smlouvy.

Samozřejmě může být v zájmu družstevníka pořídit si Energetický průkaz i mimo stanovenou povinnost a dokladovat tak energetickou náročnost jednotky zájemcům o „koupi“ či „pronájem“.

Jak dlouho Průkaz platí, kdy ho musím aktualizovat?

Průkaz platí 10 let od data jeho vystavení nebo do provedení „větší změny“ dokončené budovy. Větší změnou dokončené budovy je změna na více než 25% celkové plochy tepelné obálky budovy.

Tj. fasáda, střecha, podlaha nad terénem nebo nevytápěným sklepem a výplně otvorů v obvod. stěnách.

Po uplynutí lhůty 10 let tedy musíte Průkaz aktualizovat, pokud objekt nespadá mezi objekty, kde je povinnost Průkaz zajistit předepsána pouze při prodeji nebo jejím pronájmu - typicky Rodinný dům.

Co je to energeticky vztažná plocha?

Energeticky vztažná plocha je zjednodušeně řečeno půdorysná plocha objektu vymezená vnějším obrysem stěn a to v každém podlaží.

Pokud je tedy taková plocha v jednom podlaží např. 500m2 celková energicky vztažná plocha 3-podlažního objektu je 150m2.

Metodika výpočtu je poměrně přesně stanovena, protože má zásadní vliv na výsledky Energetického průkazu a také na posouzení nutnosti zpracovat PENB (např. u bytových domů).

Co je to Větší změna dokončené budovy?

Větší změnou dokončené budovy se rozumí změna na více než 25% celkové plochy obálky budovy.

Je velmi důležité jaké konstrukce se do této plochy zahrnují (viz další odpověď), protože v některých případech může např. „pouhá“ výměna oken uvedenou hranici překročit.

Co je to Obálka budovy?

Obálku budovy tvoří všechny konstrukce přiléhající k vnějšímu prostředí, nebo prostředí s odlišnou teplotou (např. sklepy, půdy, …).

Součástí obálky tak nejsou např. stěny budovy přiléhající k sousední budově (stejně vytápěné). Tento aspekt je velmi podstatný např. u řadových domů, nebo samostatně posuzovaných bytových jednotek.

Jaký je rozdíl mezi PENB a Energetickým štítkem?

„Energetický štítek“ je všeobecně vžitý název, vycházející ze starší, dnes již neplatné, legislativy. Aktuálně je správným názvem Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), hovorově také nazývaný Energetický průkaz.

V současné legislativě se výraz „Energetický štítek“ užíván výhradně pro označení spotřebičů „spojených se spotřebou energie“. Můžete se setkat také s názvem „Energetický štítek budovy“, který popisuje pouze kvalitu obálky budovy, ale (na rozdíl od PENB) nezahrnuje energie potřebné pro ohřev teplé vody, větrání, osvětlení, příp. chlazení.

Kdo energetické průkazy vydává?

Seznam lidí oprávněných vydávat energetický štítek najdete na internetové stránce ministerstva průmyslu a obchodu: www.mpo-enex.cz/experti. Touto osobou může být po absolvování příslušného přezkoušení energetický auditor, autorizovaný inženýr či autorizovaný technik.

Co to znamená Téměř nulový dům? Co nás čeká po roce 2020?

Pojem „Budova s téměř nulovou spotřebou energie“ (hovorově „Téměř nulový dům“) je značně zavádějící pojem, který zhruba odpovídá kvalitě „pouze“ Nízkoenergetického domu (NED).

Stávající legislativa tak postupně zavádí pro nově stavěné budovy jenom mírně zpřísněné požadavky, než dosud. Navíc ani dnes není problém tyto požadavky dodržet i v běžné výstavbě a investoři tak často činí z vlastní vůle.

Termín závazného plnění těchto požadavků je závislý na velikosti budovy a její funkci. Nejdříve (1. 1. 2016) musí tyto požadavky splnit veřejné budovy s en. vztažnou plochou nad 1500m2. Jako poslední (1. 1. 2020) musí tyto požadavky plnit novostavby s en. vztažnou plochou menší než 350m2.

Jaká legislativa souvisí se zpracováním PENB?

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění

Vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech

Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Vyhláška č. 193/2013 Sb., o kontrole klimatizačních systémů

Vyhláška č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie

Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, v platném znění

Související technické normy

Jaký je rozdíl mezi stavebním rozpočtem, kalkulací a soupisem prací?

Stavební rozpočet – obsahuje výměry a technologickou specifikaci jednotlivých položek nutných k realizaci daného stavebního díly a orientační cenu individuální ceny

Soupis prací – obsahově odpovídá stavebnímu rozpočtu, nesmí obsahovat názvy výrobců, je upraveno vyhláškou č. 230/2012 Sb

Kalkulace - obsahuje výměry a technologickou specifikaci jednotlivých položek nutných k realizaci daného stavebního díly, dále pak předpokládané výrobní náklady a orientační cenu

Průkazy energetické náročnosti budov PENB

Stavební rozpočty a kalkulace